Phân loại các loại vít tải – cánh vít trong công nghiệp