Giải pháp cắt sắt thép dày hơn 50mm? Chỉ có thể là Oxy-Gas