Khái niệm về CNC, ưu điểm & ứng dụng máy CNC trong công nghiệp