Chức năng và lợi ích vít tải – cánh vít trong công nghiệp