Gia công hàn cắt kim loại là gì? Có còn hiệu quả nữa không?